VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)

Účinné od 25. 5. 2018 sjednané v souladu s § 1751  (části smluv o dílo lze odkázat na tyto obchodní podmíny, dodatečná ujednání ve smlouvách mají však přednost před těmito VOP) a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) ke Smlouvě o zveřejnění firmy uzavřené podle § 1724 (Smlouvou projevují strany vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem smlouvy.) a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Čl. 1 Jaký je postup při uzavření smlouvy

 1. Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku Marek Sikora, s trvalým bydlištěm Lipanská 873/4, Praha 3, IČO 04410670, (dále jen „Maxsico.“) jako podnikatel a pověřený zástupce v jedné osobě (dále jen „podnikatel“) a zákazník, uzavírají Smlouvu o zveřejnění názvu Maxsico. s ikonkou 20px širokou s odkazem na web maxsico.cz (dále jen „Smlouva”) na webových stránkách a e-shopech, které jsou tvořeny Maxsicem. (dále jen „produkty“), v rozsahu a za podmínek uvedených ve Smlouvě, těchto Všeobecných obchodních podmínkách, případně Produktových podmínkách pro určitou skupinu produktů nebo pro jednotlivé produkty či služby. Smlouvou projevují Maxsico. a zákazník vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem Smlouvy.
 2. Smlouva je uzavírána v písemné formě nebo prostřednictvím e-mailu. Smlouva je platně uzavřena, jakmile si strany ujednaly písemně, prostřednictvím e-mailu, nebo osobně. Zákazník – podnikatel – rovněž uvede své identifikační údaje, včetně identifikačního čísla, pod kterým je zapsán do obchodního rejstříku. Je-li podnikatel plátcem daně z přidané hodnoty (DPH), uvede též daňové identifikační číslo (DIČ). Zákazník – právnická osoba uvede své identifikační údaje, včetně identifikačního čísla, pod kterým je zapsána ve veřejném rejstříku. Je-li plátcem daně z přidané hodnoty (DPH), uvede též daňové identifikační číslo (DIČ). Osoba jednající za právnickou osobu uvede své jméno a příjmení, jakož i své oprávnění jednat za právnickou osobu.
 3. Smlouva, včetně Všeobecných obchodních podmínek případně Produktových podmínek pro určitou skupinu produktů nebo pro jednotlivé produkty či služby, které jsou její nedílnou součástí, představuje smlouvu mezi fyzickou osobou Markem Sikorou (Maxsico.) a zákazníkem v celém rozsahu a nahrazuje jakákoliv jiná předchozí ústní a písemná ujednání (za písemnou formu se v tomto případě považuje rovněž elektronická forma tj. e-mail) a zadání, týkající se zveřejnění zákazníka v příslušném produktu Maxsico.
 4. Veškeré dodatky a změny týkající se uzavřené Smlouvy musí být sjednány na základě dohody smluvních stran ve formě, kterou byla uzavřena Smlouva (tedy e-mailem, případně písemnou formou osobně). Dodatky a změny se rovněž řeší písemná případně e-mailem.
 5. Maxsico. je oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu/osoby. O takovém jednání bude Maxsico. zákazníka písemně informovat. Veškeré osobní údaje zákazníka budou zajištěna zpracovatelskou smlouvou a budou se řídit nařízením o ochraně osobních údajů a GDPR.
 6. Vyplývá-li z povahy závazku již při jednání o uzavření Smlouvy dlouhodobé opětovné plnění stejného druhu s odkazem na tyto Všeobecné obchodní podmínky případně Produktové podmínky pro určitou skupinu produktů nebo pro jednotlivé produkty či služby rozumná potřeba jejich pozdější změny, může Maxsico. v přiměřeném rozsahu tyto Všeobecné obchodní podmínky změnit, přičemž odkaz na změnu Všeobecných obchodních podmínek uveřejněnou na webu maxsico.cz spolu s určením její platnosti a účinnosti, oznámí Maxsico. jeden měsíc před účinností této změny zákazníkovi prostřednictvím e-mailu. Pokud zákazník se změnou Všeobecných obchodních podmínek nesouhlasí, je povinen svůj nesouhlas písemně oznámit Maxsico., za písemnou formu se v tomto případě považuje rovněž elektronická forma, nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení informace o změně. V případě nesouhlasu může zákazník ukončit Smlouvu výpovědí s měsíční výpovědní lhůtou, přičemž jsou smluvní strany ke dni skončení Smlouvy povinny uhradit veškeré své vzájemné závazky. Pokud zákazník ve výše uvedené lhůtě svůj nesouhlas se změnou Všeobecných obchodních podmínek neoznámí, platí, že se změnou souhlasí a vzájemné vztahy smluvních stran se ode dne účinnosti změny řídí změněnými VOP.


Čl. 2 Předmět Smlouvy, účel produktů a služeb

 1. Předmětem smlouvy je závazek Maxsico. poskytnout zákazníkovi služby za podmínek a za odměnu dohodnutou ve Smlouvě.
 2. Účel produktů a služeb je poskytování komplexních reklamních řešení se specializací na online marketing, tvorbu webů v redakčním systému WordPress a e-shopů se stejným RS a modulu pro eletronickou komerci Woocommerce.

Čl. 3 Doba trvání Smlouvy

 1. Doba trvání Smlouvy má přímou vazbu k jednotlivému konkrétnímu produktu a souvisejícím službám.
 2. Smlouva může byt uzavřena s účinností na 12 měsíců, 24 měsíců, na dobu neurčitou či bez časového vymezení na množstevně určenou dodávku služeb, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.

Čl. 4 Odstoupení od Smlouvy

 1. Maxsico. může od smlouvy kdykoli okamžitě odstoupit pokud:

a) obsah nebo jakákoli část zákazníkovy inzerce jsou v rozporu s právními předpisy ČR, oprávněnými zájmy nebo platnými závazky Maxsico. nebo je v rozporu s etickými pravidly inzerce v produktech Maxsico., nebo

b) je zákazník v prodlení s úhradou ceny za již poskytnuté produkty nebo služby na základě jiné smlouvy uzavřené mezi Maxsico. a zákazníkem nebo

c) je zákazník v prodlení s úhradou ceny za již poskytnuté produkty nebo služby podle Smlouvy
nebo

d) zákazník včas nepředá podklady pro zpracování jeho firemní prezentace podle Smlouvy v rámci sjednaného produktu či služby do 60 dnů od jejího sjednání. 2. Má-li zákazník vůči Maxsico. závazky v dříve splatných produktech nebo službách podle jiných smluv, bude úhrada podle poslední uzavřené Smlouvy považována za úhradu těchto dříve splatných závazků.

2. Zákazník je oprávněn od již uzavřené Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, pokud písemné odstoupení od smlouvy doručí Maxsico. pomocí      e-mailu nebo písemným psaním nejpozději do 7 dnů od podpisu Smlouvy.

V případě takového odstoupení od Smlouvy je Maxsico. oprávněn požadovat odstupné, které činí 30 % z ceny sjednané ve Smlouvě, nejméně však částku 2 500 Kč včetně DPH. V případě, že je cena produktů a souvisejících služeb sjednaná ve Smlouvě, nižší než 3 000 Kč, činí částka odstupného 100 % sjednané ceny. Pokud by zákazník odstupoval pouze od části Smlouvy (od některých produktů či služeb), uplatní se tento článek analogicky na část Smlouvy, od které zákazník odstupuje.

Čl. 5 Platební podmínky

 1. Zákazník se zavazuje uhradit Maxsico. cenu stanovenou ve Smlouvě, která je účtovaná k jednotlivým položkám uvedeným ve Smlouvě. Cena za poskytnuté produkty a služby je splatná po podpisu Smlouvy před zveřejněním smluvně dohodnutých produktů a služeb, a to na základě daňového dokladu (vystavené faktury) na bankovní účet společností Maxsico. uvedeny na daňovém dokladu, nejpozději k datu splatnosti, které je na daňovém dokladu uvedeno.
 2. Maxsico. je není plátcem DPH. Uvedená cena na faktuře je konečná.
 3. Zákazník udělil před podpisem smlouvy Maxsico. souhlas k zasílání daňových dokladů (faktur) v elektronické podobě, elektronickou cestou. Elektronicky vyhotovené faktury jsou smluvními stranami považovány za faktury plnohodnotné.

Čl. 6 Doručování

 1. Za písemné právní úkony se považují právní úkony učiněné elektronickou poštou či datovou schránkou. Maxsico. doručí písemnosti na adresu zákazníka, naposledy oznámenou společností Maxsico. poštou, elektronickou poštou, osobně nebo jiným dohodnutým způsobem.
 2. Při uzavírání Smlouvy se Maxsico. a zákazník dohodli, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla čtvrtý den po odeslání. Za doručenou se považuje také písemnost, která byla uložena v místně příslušné provozovně držitele poštovní licence a nebyla zákazníkem vyzvednuta ve lhůtě sedmi (5) kalendářních dnů ode dne jejího uložení. Doručení je účinné i tehdy, když se zákazník na zasílací adrese, kterou uvedl ve smlouvě, nezdržuje. To však neplatí, pokud Maxsico. písemnost doručoval na zasílací adresu, o které Maxsico. oznámil, že není aktuální. Odepře-li zákazník písemnost přijmout, je doručena dnem, kdy její přijetí bylo odepřeno.
 3. Osobní převzetí zásilky předpokládá potvrzení zákazníka o převzetí s uvedením data, jména, příjmení, případně firmy, s jeho podpisem.

Čl. 7 Povinnosti z vadného plnění

 1. Produkty a s nimi související služby jsou vytvářeny na základě podkladů zákazníka. Pokud se jedná o vadu, která spočívá v předání nesprávných podkladů pro její vytvoření či vadu, která nebrání v užívání vytvořeného produktu, má se za to, že produkt byl vytvořen smluveným způsobem a zákazníkovi tak vzniká povinnost zaplatit smluvní cenu.
 2. Pokud zákazník uplatní vady včas, má nárok požadovat slevu z ceny dle dohody ve Smlouvě o dílo. Uplatněný nárok nemůže zákazník měnit bez souhlasu Maxsico.
 3. Zákazník má povinnost informovat Maxsico. o všech změnách svých zveřejňovaných údajů týkajících se poskytovaného produktu a související služby. V případě, že zákazník poruší tuto povinnost, Maxsico. neodpovídá za vady či škodu způsobenou zákazníkovi v důsledku uveřejnění kontaktů a dalších údajů o zákazníkovi v jakémkoliv produktu, jež zákazník prokazatelně poskytl Maxsico. jako poslední platné.


Čl. 8 Odpovědnost za škodu, smluvní pokuty

 1. Maxsico. odpovídá zákazníkovi za škodu, která mu vznikla porušením povinností ze strany Maxsico. v rozsahu stanoveném následujícími ustanoveními, pokud Maxsico. neprokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími zcela nebo zčásti jeho odpovědnost.
 2. Smluvní strany se před uzavřením Smlouvy dohodly, že úhrnná předvídatelná škoda, která by mohla vzniknout jako následek porušení povinností Maxsico., může činit maximálně částku odpovídající částce sjednané za produkt, u kterého došlo k porušení stanovené povinnosti.
 3. V případě, že zákazník neoznámí společností Maxsico. písemně vady ve lhůtě, ve které je oprávněn uplatnit vady podle § 7, odst. 2 těchto Všeobecných obchodních podmínek, má se za to, že nesplnil svou zákonnou povinnost a Maxsico. není povinen nahradit škodu, která vznikla v souvislosti s tímto nesplněním povinnosti, a to zejména škodu vzniklou do doby splnění povinnosti informovat o vzniku nebo možnosti vzniku škodné události.
 4. Zákazník odpovídá za škodu způsobenou společností Maxsico. v případě porušení povinnosti obsažené v článku 5 těchto Všeobecných obchodních podmínek v rozsahu § 2913 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Čl. 9 Souhlas se zpracováním a uveřejněním údajů, změny údajů

 1. Zákazník poskytuje souhlas s uveřejněním svých osobních či identifikačních údajů (osobní a identifikační údaje dále společně jen „údaje“) v produktech a službách nabízených Maxsico. včetně šíření obsahu produktů a služeb Maxsico. na internetu a v partnerských distribučních sítích; a dále i v produktech a službách, jež mají stejný nebo obdobný účel jako produkty a služby nabízené Maxsico., včetně šíření těchto produktů a služeb na internetu a v partnerských distribučních sítích a jsou vydávány subjekty ovládanými přímo nebo nepřímo osobami, jež patří mezi osoby ovládající Maxsico., anebo subjekty, jež jsou ovládány společností Maxsico., anebo subjekty, jež jsou osobami ovládajícími Maxsico., ať už přímo nebo nepřímo (dále jen „spřízněné společnosti“).
 2. Osobní a identifikační údaje zákazníka jsou zpracovávány elektronicky. Zákazník byl seznámen rovněž s informacemi a svými právy v rozsahu dle GDPR, (od 25. 5. 2018), které jsou uvedeny v bodech v 7. bodu tohoto článku a nahrazují zákon č. 101/2000 Sb. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné, zákazník má v souladu se zákonem právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu. Bezplatné změny a aktualizace osobních a identifikačních údajů v průběhu trvání i po skončení Smlouvy lze provádět e-mailem na marek@maxsico.cz, prostřednictvím telefonu 775 058 389, písemně či prostřednictvím formuláře zveřejněného na webových stránkách Maxsico.cz.
 3. Zákazník je oprávněn kdykoliv souhlas se zpracováním či uveřejňováním osobních údajů podle tohoto článku Všeobecných obchodních podmínek odvolat.
 4. Při uzavření Smlouvy se zákazník mohl vyjádřit, zda si přeje být kontaktován za účelem marketingu, pokud tak neučinil vyjadřuje souhlas s tím, aby byly jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném ve Smlouvě nebyly dále využity společností Maxsico. pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) v souladu se zákonem GDPR, jakož i pro zasílání obchodních sdělení včetně informací o marketingových akcích společností Maxsico. prostřednictvím, e-mailů jakoži dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
 5. Zákazník podpisem Smlouvy vyjádřil svůj souhlas s tím, že uveřejnění v produktech a prostřednictvím služeb nabízených společností Maxscio. umožňuje vyhledání jeho identifikačních, kontaktních a jiných údajů poskytnutých společností Maxsico. na základě Smlouvy dle jakéhokoli zadaného vstupního údaje (dostatečně určujícího pro vyhledání kontaktu), za současného dodržování platných standarů, zákonů a doporčení na ochranu osobních údajů, které je Maxsico. vzhledem ke své velikosti a struktuře schopné zajistit.
 6. Souhlasy zákazníka podle tohoto článku Všeobecných obchodních podmínek zůstávají v platnosti i po skončení platnosti smlouvy mezi společností Maxsico. a zákazníkem, nejdéle však na dobu 36 měsíců od tohoto souhlasu, nebo do zrušení souhlasu, ze strany zákazníka dle jeho práv.
 7. Práva zákazníka na informace a úkony ze strany správce Maxsico. a jeho smluvních zpracovatelů dle GDPR:
 • účely zpracování
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Více o ochraně osobních údajů ze strany Maxsico.

Čl. 10 Reklamace

 1. Reklamace je právní úkon zákazníka, při kterém uplatňuje své nároky z vadně vyúčtované ceny nebo z vadně poskytnutých služeb.
 2. Zákazník má právo podat reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 2 měsíců od aktivace produktu, případně od vadného poskytnutí služby. V reklamaci zákazník uvede své identifikační údaje a srozumitelně vylíčí, v čem spatřuje chybný postup.
 3. Reklamaci je možné uplatnit elektronickou formou na adrese marek@maxsico.cz nebo na tel. 775 058 389.
 4. Podání reklamace nemá odkladný účinek na povinnost uhradit vyúčtovanou cenu.
 5. Maxsico. vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu v nejkratších možných lhůtách odpovídajících složitosti, technické a administrativní náročnosti uplatněné reklamace, nejpozději do 30 dní ode dne jejího doručení.

Čl. 11 Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva, tyto Všeobecné obchodní podmínky, jakož i Produktové podmínky pro určitou skupinu produktů nebo pro jednotlivé produkty či služby se řídí právním řádem České republiky a zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. a GDPR.
 2. Maxsico. a zákazník se před podpisem Smlouvy dohodli, že všechny spory vznikající ze Smlouvy, z těchto Všeobecných obchodních podmínek, případně Produktových podmínek pro určitou skupinu produktů nebo pro jednotlivé produkty či služby a v souvislosti s nimi, budou řešeny pokud možno nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou řešeny u příslušných soudů.
 3. Znění Všeobecných obchodních podmínek Maxsico., Produktových podmínek pro určitou skupinu produktů nebo pro jednotlivé produkty či služby je k dispozici u zástupců Maxsico., na webu maxsico.cz, vždy ve verzi k datu jejich platnosti a účinnosti.
 4. V případě, že některá část těchto Všeobecných obchodních podmínek, Produktových podmínek pro určitou skupinu produktů nebo pro jednotlivé produkty či služby či Smlouvy bude považována za neplatnou nebo v rozporu s platným právním řádem, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají i nadále v platnosti.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 25. 5. 2018